Regulamin

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego profestools.pl oraz świadczenia usług drogą  elektroniczną obowiązujący od 01.01.2019 r.

profestools.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie profestools.pl (zwany dalej „profestools.pl”), prowadzony jest przez firmę MARSTAN Narzędzia Profesjonalne Marcin Szczurek, ulica Ochronkowa 15, 32-540 Trzebinia NIP: 6282015368 (zwaną dalej „MARSTAN”), z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: biuro@profestools.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 509264813.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży produktów, przez MARSTAN. za pośrednictwem profestools.pl na rzecz Klientów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

1a. Informacje znajdujące się na stronach internetowych profestools.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

1b. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach profestools.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.


1c. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail wygenerowany automatycznie komunikat potwierdzający otrzymanie przez profestools.pl oferty

1d. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi wraz z otrzymaniem ze sklepu profestools.pl wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Wiadomość ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Klienta oferty.

2. profestools.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie profestools.pl, drogą mailową, telefoniczną

3. Klienci mają możliwość korzystania z profestools.pl dokonując rejestracji. Świadczenie usług w ramach profestools.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z MARSTAN na korzystanie z profestools.pl, w każdym czasie, poprzez kliknięcie w przycisk „Usuń konto” znajdujący się w koncie Klienta po zalogowaniu, w zakładce „Edycja Twoich danych”. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których MARSTAN jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Z chwilą usunięcia konta dane osobowe klienta są przetwarzane dalej na podstawie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym został zakupiony towar. Jeśli klient nie dokonał żadnego zakupu, lub upłynął okres wskazany w zapisie, dane przypisane do konta zostaną usunięte.

4.Do korzystania z usług Sklepu Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego spełniającego następujące kryteria:
a. komputer lub inne urządzenie elektroniczne zapewniające łączność z siecią Internet,
b. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,
c. adres poczty elektronicznej e-mail.

5. W celu dokonania rejestracji w profestools.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na  adres e-mail  Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy  Klientem, a profestools.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez MARSTAN, na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy z Klientem na korzystanie z profestools.pl następuje w chwili potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail. Od tego momentu dane osobowe klienta przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

6. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w profestools.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z profestools.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

7. Zawieranie umów bez uprzedniej rejestracji w profestools.pl nie jest możliwe.

8.profestools.pl umożliwia korzystanie przez Klienta z następujących bezpłatnych usług:
a.możliwość składania do MARSTAN zamówień celem nabycia produktów
b. możliwość utworzenia konta Klienta dokonując rejestracji zgodnie z pkt 3-5 Regulaminu i przechowywanie oraz udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży z MARSTAN
c. subskrypcji biuletynu informacyjnego newsletter tj. przesyłaniu pod wskazany przez Usługobiorców adres e-mail bieżącej informacji o promocjach i nowościach związanych z asortymentem sklepu internetowego. W celu zamówienia newslettera Klient podaje swój adres e-mail w dostępnym na stronie sklepu formularzu. Informacje otrzymywane w ramach newslettera, w szczególności informacje o stosowanych cenach, nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przesyłane w ramach newslettera dane mają jedynie charakter informacyjny lub marketingowy. Klient w każdej chwili może zrezygnować z newslettera poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji w stopce każdego wysłanego newslettera.

8.1 Dodatkowo dla Klientów, którzy założyli konto Klienta, MARSTAN świadczy nieodpłatnie następujące rodzaje usług:
a. przechowywanie i udostępnianie za pośrednictwem Konta Użytkownika, historii zawartych Umów sprzedaży i złożonych Zamówień,
b. bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia.
c. reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

8.2 Klient może zgłaszać MARSTAN reklamacje w związku z funkcjonowaniem sklepu internetowego i korzystaniem z usług. Reklamacje można zgłaszać poprzez adres mail biuro@profestools.pl

8.3 W reklamacji związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego i korzystaniem z usług Klient powinien podać numer zamówienia lub numer telefonu podany podczas składania zamówienia, imię, nazwisko, nazwę firmy, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

8.4 MARSTAN zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego i korzystaniem z usług w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji MARSTAN wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

8.5 W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta postanowień regulaminu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, MARSTAN po wcześniejszym nieskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń i wyznaczeniu terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

8.6
 Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych profestools.pl następujących treści:
a. Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych profestools.pl lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b. naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

9. Wszystkie produkty dostępne w profestools.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem produktów tzw. wyprzedażowych, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są w opisie danego produktu. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty w profestools.pl  zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

10. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych profestools.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktur.

11. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w profestools.pl towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia skompletowania zamówienia, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

12. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale transportu własnego, jak i  wyspecjalizowanych firm kurierskich.

13. Klient ponosi koszty wybranego sposobu dostawy określone w zakładce „Rodzaje i koszty dostawy”,  które uzależnione są od wielkości i wagi zamówionego produktu oraz widoczne dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane dokładnie przed złożeniem zamówienia.

14. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach profestools.pl, MARSTAN może zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia może ulec zmianie, z zastrzeżeniem że nastąpi to po uprzednim kontakcie z Klientem i po jego wcześniejszej akceptacji przedmiotowych zmian. W przypadku braku akceptacji Klienta, o której mowa w zdaniu poprzednim może on odstąpić od umowy w całości lub części. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia

 

15. Możliwe są następujące formy płatności.
Przy odbiorze– zapłata gotówką kurierowi

Przelewem na konto - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym MARSTAN, zamówienie jest przekazywane do magazynu MARSTAN w celu skompletowania i przygotowania wysyłki.

16. W przypadku określonych rodzajów asortymentu, dostępnych na profestools.pl, profestools.pl. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie niektórych opcji płatności, o których mowa w ust. 16 powyżej – stosowna informacja w tym przedmiocie będzie znajdować się w opisie towaru.

17.Przy każdym oferowanym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym Klient jest informowany. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i wysyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas MARSTAN kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez MARSTAN.

18. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas i warunki gwarancji każdego produktu widnieją w jego opisie na stronach profestools.pl.  Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru.

19. Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się na stronie profestools.pl w zakładce gwarancja

20. MARSTAN odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem biuro@profestools.pl. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a.imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
b. datę zawarcia zamówienia stanowiącej podstawę reklamacji,
c. numer zamówienia,
d. numer faktury,
e. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
f. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

21. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, MARSTAN zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

22. MARSTAN rozpoznaje reklamację na wadliwy towar w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

23. Odpowiedź na reklamację na wadliwy towar wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Klienta. W uzasadnionych przypadkach MARSTAN może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail

24. W przypadku woli skorzystania z uprawnień przysługujących Klientowi w ramach gwarancji na wadliwy towar udzielonej przez producenta towaru, profestools.pl proszę wysłać zgłoszenie reklamacyjne na adres biuro@profestools.pl. Więcej informacji na stronie „Reklamacje”. Profestools.pl ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności produktu z umową.

25. W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że MARSTAN niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez MARSTAN nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

26. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. MARSTAN jest obowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. MARSTAN może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

27. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi MARSTAN W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

28. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827; szczegółowa informacja odnośnie przedmiotowych kosztów została również wskazana w załączniku nr 1 do Regulaminu – w szczególności konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy), z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załącznik nr 2 do Regulaminu (Formularz odstąpienia). Informacje na temat prawa odstąpienia od umowy znajdują się także w profestools.pl pod hasłem „Zwroty” w zakładce „Pomoc”. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest również w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

29. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

30. MARSTAN wystawia faktury w formie papierowej i dołącza do paczki.

31. Podane przez Klientów dane osobowe MARSTAN zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce prywatności, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu.

32. MARSTAN może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach profestools.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez MARSTAN, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w profestools.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

33. Klient przy pierwszym logowaniu w profestools.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z MARSTAN

34. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

35. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez profestools.pl w ramach MARSTAN będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

36. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) niniejszym udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi m.in. źródło informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: biuro@profestools.pl